Terapeuta pedagogiczny

Zajęcia mające na celu stymulowanie i wspieranie rozwoju dziecka poprzez stwarzanie dziecku z zakłóceniami rozwojowymi możliwości wszechstronnego rozwoju

Dla kogo?

Dla dzieci:

  • z zaburzeniami funkcji wzrokowych i słuchowych
  • z zaburzonym i opóźnionycm rozwojem ruchowym oraz zakłóconym procesem lateralizacji
  • o inteligencji przecientnej lub niższej niż przeciętna
  • o zaburzonym rozwoju procesów emocjonalno-motywacyjnych
  • z zaburzeniami mowy
  • z zaburzeniami dynamiki procesów nerwowych
  • z zaburzeniami koncentracji uwagi

Celem terapii jest:

  • stymulowanie i usprawnianie funkcji psychomotorycznych
  • wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach szkolnych
  • eliminowanie niepowodzeń szkolnych oraz ich emocjonalno-społecznych konsekwencji poprzez dostrzeganie uzdolnień, pozytywnych cech i najmniejszych sukcesów

Siedem Zmysłów - gabinet terapeutyczny Warszawa - zapraszamy.